Activităţi

Temele educaţiei ecologice pot fi abordate în cadrul activităţilor şcolare, la toate nivelurile, dar şi în activităţile extraşcolare. Prin acestea se urmăreşte formarea la tânăra generaţie a atitudinii de responsabilitate faţă de ecosistem. Educaţia ecologică trebuie să dezvolte la nivelul unei comunităţi o atitudine de respect şi responsabilitate faţă de natură, o atitudine de protecţie a ei.

Având în vedere acutizarea problemelor legate de mediu la nivel mondial, se impune păstrarea echilibrului ecologic prin luarea unor măsuri şi iniţierea unor activităţi eco-protective pentru găsirea armoniei între om şi natură şi dezvoltarea valorilor naturale pe o perioadă cât mai lungă.

A.1. Informare, publicitate, vizibilitate proiect

Un rol important în asigurarea vizibilităţii proiectului va fi asigurat prin realizarea următoarelor materiale publicitare: bannere, panouri, pliante, afişe, mape prezentare, website www.eco-raucesti.ro.


Marcarea lansării oficiale a proiectului se va face prin organizarea unei conferinţe de presă. Conferinţa de presă va constitui atât o modalitate de a aduce la cunostinţa tuturor celor interesaţi, scopul şi obiectivele proiectului, dar şi prilej de discuţii şi shimburi de idei despre modul de implementare al proiectului, necesitatea implicării active, alături de echipa de proiect, şi a organizaţiilor şi instituţiilor locale, precum şi importanţa suportului mass-media. Fiecare participant va primi câte o mapă de prezentare, care va conţine materiale informative cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului.

A.2. Ecoraid

Tinerii vor fi organizaţi în echipe de câte 5, care se vor deplasa pe raza localităţii Răuceşti pentru a depista, a filma şi a fotografia sursele de poluare şi efectele acestora asupra solului, apei, pajiştilor etc. Cu imaginile surprinse vor realiza o prezentare electronică, un portofoliu cu fotografii care va fi postat pe website şi vor fi valorificate la activitatea următoare – Simpozion.

A.3. Ecosistemul în pericol!

Activitatea constă în prezentarea unui simpozion cu tema „Ecosistemul in pericol!” Invitaţii vor primi câte o mapă cu materiale informative (pliante).

Un grup de tineri va face o informare şi o prezentare electronică a aspectelor surprinse la nivelul localităţii. Specialistul invitat va face o prezentare documentată a problemelor actuale de mediu cu care se confruntă populaţia. Pe marginea materialului prezentat urmează o dezbatere interactivă.

A.4. Apa – esenţă a vieţii

Activitatea constă în igienizarea cursului de apă Sarata şi Brustura precum şi în realizarea unui film documentar privind importanţa apei pentru viaţă.

Grupul de tineri, părinţi şi cadre didactice va fi împărţit pe grupe de lucru dispuse pe intreaga lungime a cursului apei. Tinerii colectează deşeurile, le sortează iar părinţii cu mijloace de transport proprii, le depozitează în spaţiul special amenajat.

Un alt grup se deplasează pe cursurile de apă din comuna Răuceşti şi din zonele limitrofe, precum şi în locurile predispuse la poluare. Se identifică locurile poluate şi sursele de poluare. Imaginile surprinse se descarcă în laptop, apoi se prelucrează şi se aşeză în ordine cronologică. Alt grup de elevi realizează comentariul documentarului. Vizionarea filmului se va face în cadru lărgit (elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale şi alţi invitaţi). Filmul realizat va fi utilizat la orele de cunoaştere a mediului înconjurător, la orele de dirigenţie, în cadrul comisiilor metodice din şcoală. La aceasta activitate, vor participa ca voluntari şi tinerii belgieni, prezenţi în localitate în acea perioadă prin Proiectul „Tineri pentru România“ pentru a efectua activităţi de voluntariat în folosul comunităţii.

A.5. Mediu protejat, viitor asigurat

Activitatea constă într-o tabără de ecologizare a satelor Răuceşti, Oglinzi, Ungheni şi Săveşti, zona turistică Monument – Cetatea Neamţului.

Tinerii, împărţiţi pe grupe, vor desfăşura activităţi de colectare a deşeurilor în perimetrul zonelor afectate. Vor primi saci menajeri în care vor sorta şi colecta deşeurile şi vor îndepărta plantele dăunătoare. Pentru un impact mai mare asupra elevilor în a doua campanie se va petrece o noapte în mijlocul naturii.

A 6. Excursie „Voluntari pentru Verde“

Locul desfăşurării: Răuceşti -Tg. Neamţ - Pipirig - Poiana Teiului - Durău - Cheile Bicazului - Lacul Izvorul Muntelui - Piatra Neamţ - Tg. Neamţ - Răuceşti.

Activitatea constă într-o excursie de 3 zile, având ca obiectiv cunoaşterea mediului în toată complexitatea lui, urmărind educaţia şi conştientizarea tinerilor privind protecţia mediului. Pentru stimularea motivaţiei tinerilor de a se implica mai activ în acţiuni de protejare a mediului înconjurător, de-a lungul traseului se vor prezenta zonele afectate de diferite forme de poluare şi degradare în urma intervenţiei necontrolate a omului. Tinerii au posibilitatea să observe zonele afectate de inundaţii, alunecări de teren, defrişări masive, zone poluate în urma industrializării excesive.

Traseul stabilit vizează şi aspecte pozitive ale păstrării şi conservării mediului natural, (parcuri, rezervaţii naturale, lacuri, etc). Se vor întreprinde acţiuni de ecologizare în perimetrul obiectivelor vizitate. Tinerii vor fotografia şi filma aspecte importante din excursie, pe baza cărora vor realiza portofolii, o expoziţie în şcoală şi una la Sala de festivitati, cu prilejul activităţii de diseminare.

În cadrul activităţilor din excursie se va urmări realizarea unui film video, în care se vor surprinde acţiunile desfăşurate în cadrul excursiei. Scopul acestui film este de a prezenta activităţile zilnice din cadrul excursiei, modul în care elevii participă la diferitele concursuri şi jocuri pe teme ecologice.

Cu ajutorul îndrumătorilor, tinerii vor identifica şi cataloga plantele întâlnite şi fotografiate, vor putea identifica condiţiile de mediu în care acestea cresc, putând pune în evidenţă şi influenţa factorilor perturbatori de mediu asupra dezvoltării normale a plantelor.

Tinerii vor efectua igienizarea zonei in care se gasesc, încercând să dea un exemplu localnicilor şi turiştilor asupra importanţei pe care o are un mediu înconjurător curat şi îngrijit pentru sănătatea oamenilor.


A.7. Văd, acţionez, creez

Această activitate se va desfăşura în grupuri de tineri. Un grup va avea o activitate centrată pe creaţie, urmărind să sensibilizeze tinerii în direcţia protejării mediului, să le stimuleze imaginaţia, spiritul de voluntariat. Tinerii işi vor prezenta creaţiile literare, desenele, având ca temă natura, frumuseţile sale, necesitatea protejării mediului şi conservării lor. Se vor împărţi materiale de sensibilizare şi informare pe tema protecţiei mediului, poezii şi flori. Activitatea se va derula în cadrul Bibliotecii comunale Răuceşti, ce va pune la dispoziţie sala şi aparatura necesară bunei desfăşurări a activităţii.

Un alt grup va avea o activitate care constă în confecţionarea şi amplasarea de panouri cu conţinut educativ. Tinerii vor căuta materiale din care să selecteze enunţuri cu caracter educativ privind protecţia mediului. Artistul plastic va scrie conţinuturile selectate de elevi. Se vor fixa panourile în zone cu trafic intens de pe raza comunei.

A.8. La ora bilanţului

Activitatea constă în diseminarea şi popularizarea activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării proiectului.

Pe baza materialelor realizate la activităţile desfăşurate, sub îndrumarea cadrelor didactice, tinerii vor realiza un album cu imagini şi impresii. Un alt grup de va realiza o prezentare electronică cu imagini foto şi video. Se vor trage concluzii cu privire la impactul proiectului asupra tinerilor şi comunităţii. Se vor împărţi pliante şi fluturaşi participanţilor, precum si mape de prezentare finala proiect, care vor conţine materiale informative cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului.

La câteva dintre activităţile proiectului “Verde, Viaţă, Viitor!” va participa şi un grup de tineri belgieni care se va afla în luna iulie într-o tabără de scuţi în localitatea Răuceşti, prin Proiectul „Tineri pentru România” în vederea desfăşurării unor acţiuni de voluntariat în folosul comunităţii locale. Scopul acestei tabere în comuna Răuceşti este de a crea un şantier ecologic. Împreună cu tinerii din localitate, tinerii belgieni pot ajuta pentru a sensibiliza populaţia locală faţă de problemele legate de protecţia naturii şi gestionarea deşeurilor. Iniţiativele pot fi numeroase, mergând de la curăţarea albiilor râurilor sau a unui loc public, până la instalarea de panouri, invitând populaţia să respecte şi să conserve natura, precum şi contribuţia lor în realizarea unui film documentar despre importanţa apei pentru viaţă.

Suntem convinşi că acest proiect va fi urmat de numeroase alte acţiuni de educaţie ecologică adresate tinerilor, în scopul sensibilizării şi responsabilizării lor în ceea ce priveşte protecţia şi conservarea mediului.